top of page

Privacybeleid

Wij hebben ons privacybeleid bijgewerkt. De reden hiervoor is de nieuwe basisverordening van de gegevensbescherming binnen de EU, die op 25 Mei 2018 van kracht werd.

Sketch neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Sketch uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Sketch op het vlak van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is Sketch, Winston Churchilllaan 178 te 1180 Brussel.

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Sketch op sayhello@sketchagency.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd. Hoewel wij in vele gevallen gegevens verzamelen en verwerken over rechtspersonen, verwerkt Sketch toch ook gegevens over natuurlijke personen. Dat is zowel het geval voor ondernemingen (eenmanszaken) als bij de vertegenwoordiging van ondernemingen (contactpersonen of aanspreekpunt). Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst of informatie aanvraagt. U kan dit zowel telefonisch, schriftelijk als via onze website doen.

Daarnaast verzamelen en verwerken wij uw gegevens ook als u producten en diensten levert aan ons bedrijf. Het is evident dat uw gegevens ook worden verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing), mogelijks via partners of andere derden. Het kan zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens (zoals telefoon- en GSM-nummer), alsook professionele gegevens, zoals het bedrijf dat u vertegenwoordigt, de bedrijfsnaam en het ondernemingsnummer en alle andere gegevens in dat verband zoals de activiteiten en eventueel het aantal werknemers. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, bij een aanvraag of verzoek.Het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van partners of via derden. Dat delen wij u mee op het ogenblik dat wij u contacteren.

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet, op onze website, en zelfs telefonisch. Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy (onderaan deze tekst terug te vinden)

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

Als u onze diensten bestelt of andere handelingen met ons stelt, gebruiken wij uw gegevens voor klantenbeheer. We gebruiken ze ook om zowel onze klanten als bedrijven en personen die (nog) geen klant zijn te informeren over de diensten die wij aanbieden.

 

Ten aanzien van leveranciers verwerken wij de gegevens voor leveranciersbeheer. Financiële gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Tot slot verwerken wij uw gegevens mogelijks met het oog op netwerking voor het doeleinde communicatie/public relations.

 

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van bestelling van onze diensten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de boekhoudkundige verwerking. Wij vestigen er uw aandacht op dat de contractuele relatie inhoudt dat wij zonder deze gegevens de dienst niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij prospectenbeheer en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, in het bijzonder de vrijheid en de bescherming van de rechten en belangen van de bedrijven. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden uw gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van het klantenbeheer, de boekhouding en prospectenbeheer. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Dit gebeurt met name in het kader van de aanvraag voor erkenning.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor het beheer van de klantenrelatie of de leveranciersrelatie/zolang u klant of leverancier bent. Na het einde van deze relatie bewaren wij uw gegevens nog gedurende 10 jaar. In deze periode van passief beheer zijn uw gegevens maar beperkt toegankelijk.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het dit mee te delen aan Sketch, Winston Churchilllaan 178, 1180 Brussel of via mail sayhello@sketchagency.be U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via Sketch, Winston Churchilllaan 178, 1180 Brussel of via mail sayhello@sketchagency.be, mét een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Wijzigingen

Sketch behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

bottom of page